Together Against Cancer: Greece

 eco time to accelerate

(English below)

Μαζί Απέναντι στον Καρκίνο: Ελλάδα

Ώρα για επιτάχυσνη: Μαζί Απέναντι στον Καρκίνο” είναι ένα Μανιφέστο συστάσεων για το μέλλον της πολιτικής για τον καρκίνο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα της συμβολής και των διαβουλεύσεων με οργανισμούς και άτομα που δραστηριοποιούνται στην παν-ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της πολιτικής για τον καρκίνο, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου - ΕΛΛΟΚ.

Οι συστάσεις του Μανιφέστου αντικατοπτρίζουν τις εμπειρίες και τις προοπτικές που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς πενταετούς περιόδου στην Ευρωπαϊκή πολιτική για τον καρκίνο, η οποία έχει λάβει αξιοσημείωτη προσοχή και επενδύσεις τόσο μέσω του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου όσο και της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Αποστολής για τον Καρκίνο.

 greece 1 4 feb 2024

Δημιουργώντας το πλαίσιο για ανθρωποκεντρική φροντίδα

Ο καρκίνος είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου στην Ελλάδα, με το 27% των θανάτων να αποδίδονται στη νόσο. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 18% κατά μέσο όρο. Ενώ έχει σημειωθεί πρόοδος στις πολιτικές υγείας της χώρας, είναι σημαντικό να γίνουν περισσότερα προκειμένου να επιταχυνθούν οι πολιτικές που διασφαλίζουν δίκαιη πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα για τον καρκίνο. Άλλα δεδομένα που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Παλμού για τον Καρκίνο (European Cancer Pulse):

National cancer plan in GR  HPV vaccine in GR  cervical Greece in GR  Colorectal Greece in GR 

*Το 80,2% των γυναικών στην Ελλάδα (ηλικίας 20-69 ετών) έχουν αυτό-αναφέρει το τελευταίο τεστ τραχήλου της μήτρας τα τελευταία 3 χρόνια. Ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 70,8%. Μόνο το 13,2% των ατόμων ηλικίας 50-74 ετών έχουν αυτό-αναφέρει τον τελευταίο προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου του παχέος εντέρου τα τελευταία 3 χρόνια. Ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 40,5%.

Ποιοτική φροντίδα για τον καρκίνο στην Ελλάδα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τον Καρκίνο (European Cancer Organisation - ECO) συνεργάστηκε με την ΕΛΛΟΚ για να αναδείξει τις ευκαιρίες του Μανιφέστου για την Ελλάδα και τους τομείς που απαιτούν δράση. Και οι δύο οργανισμοί θα ενημερώσουν και θα ευαισθητοποιήσουν για τα σχετικά θέματα κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΕΛΛΟΚ, το οποίο διεξάγεται γύρω από την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου. 

Εκπροσωπώντας 46 φορείς-μέλη από όλη την Ελλάδα, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου συνηγορεί υπέρ όλων των τύπων καρκίνου. Όραμά της είναι η ολοκληρωμένη, έγκαιρη και οικονομικά προσιτή φροντίδα για όλους τους ασθενείς με καρκίνο, χωρίς καμία διάκριση, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη διάγνωση, θεραπεία, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και αποκατάσταση, καθώς και επανένταξη στην κοινωνική ζωή. 

Βασικές συστάσεις

 • Ελάχιστη ηλικία για πωλήσεις καπνού τα 21 έτη («καπνός 21») για να υποστηριχθεί η επίτευξη μιας γενιάς χωρίς καπνό.
 • Θα πρέπει να θεσπιστούν εργαλεία για την εξάλειψη των καρκίνων που μπορούν να προληφθούν με εμβόλιο, όπως εκείνοι που σχετίζονται με τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και την ηπατίτιδα Β (HBV):
 1. Ετήσια παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων
 2. Δωρεάν εμβολιασμός κατά του HBV, ως μέρος της εθνικής υγειονομικής κάλυψης
 3. Κάλυψη εμβολιασμού κατά του HBV για νεογνά, παιδιά και ομάδες κινδύνου
 • Για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου για τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου, απαιτείται νέα δράση για:
 1. Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις Συστάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο σε εθνικό επίπεδο
 2. Πραγματοποίηση τακτικών δημόσιων αναφορών σχετικά με την πρόοδο προς την εφαρμογή των Συστάσεων
 3. Γνωστοποίηση των επιτυχών αποτελεσμάτων στην πολιτική προσυμπτωματικού ελέγχου όταν αυτά συμβαίνουν, και
 4. Χρήση και υποστήριξη έργων που επικεντρώνονται στην υλοποίηση σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με σκοπό να υποστηρίξουν τις χώρες στην επίτευξη των Συστάσεων.
 • Η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε κράτος μέλος πρέπει να αντιμετωπίσει την Κρίση του Εργατικού Δυναμικού στον τομέα του καρκίνου:
 1. Απαιτείται πολιτική συμφωνία από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη, η οποία αποτελεί απειλή για την ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας.
 2. Η αιτία των ελλείψεων πρέπει να αντιμετωπιστεί, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών εργασίας, και να διασφαλιστεί η ευημερία των επαγγελματιών υγείας.
 • Όλες οι χώρες θα πρέπει να έχουν ένα πλήρως λειτουργικό εθνικό σχέδιο για τον καρκίνο και ένα εθνικό μητρώο καρκίνου για να διασφαλίζεται ότι όλοι λαμβάνουν ποιοτική περίθαλψη και να βελτιωθεί η συλλογή δεδομένων όσον αφορά τις κοινωνικές ανισότητες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την εθνικότητα των ασθενών.
 • Οι επιβιώσαντες από καρκίνο θα πρέπει να έχουν το νόμιμο δικαίωμα να μην χρειάζεται να δηλώσουν τον καρκίνο τους σε παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Υποστηρικτές 

Το Ευρωπαϊκό Μανιφέστο για τον Καρκίνο για το 2024 υποστηρίζεται από περισσότερους από 70 εξέχοντες οργανισμούς και φορείς χάραξης πολιτικής. 

Συμμετάσχετε κι εσείς μαζί με αυτές τις ηγετικές φωνές και εγκρίνετε το Μανιφέστο. 


 

'Time to Accelerate: Together Against Cancer' is a manifesto of recommendations for the future of cancer policy across the European Union. It represents the input of organisations and individuals active in pan-European cancer policy, including the Hellenic Cancer Federation (ELLOK).

The manifesto’s recommendations reflect perspectives gathered during an unprecedented five-year period in EU cancer policy, which has seen landmark investment through both Europe’s Beating Cancer Plan and the EU Research Mission on Cancer.

Creating the framework for person-centred care

Cancer is the second most common cause of death in Greece, accounting for 27% of Greek mortality each year. That's far higher than the EU average of 18%. While health policies in Greece have improved, more must be done to ensure fair access to quality cancer care.

Other data identified by The European Cancer Pulse:

National cancer plan Greece  HPV vaccine greece  cervical Greece 1  Colorectal Greecevaccine greece 

*80.2% of women in Greece (aged 20-69) have self-reported their last cervical smear test in the last 3 years. The EU average is 70.8%. Only 13.2% of people aged 50-74 have self-reported their last colorectal cancer screening in the last 3 years. The EU average is 40.5%.  

Quality cancer care in Greece

The European Cancer Organisation (ECO) has partnered with ELLOK to spotlight the manifesto’s opportunities for improving cancer care in Greece. Both organisations will help raise awareness during ELLOK's 8th Annual Congress and during World Cancer Day.

The Hellenic Cancer Federation represents 46 member organisations from across Greece, informing and empowering them to help shape needed health policies.

ELLOK champions comprehensive, timely and affordable care for all cancer patients, without discrimination. It seeks high quality diagnosis, treatment, psycho-social support, rehabilitation, and reintegration into social life.

Key recommendations

 • A minimum age for tobacco sales of 21 years old (‘tobacco 21’) to achieve a European tobacco-free generation
 • Initiatives to eliminate vaccine-preventable cancers caused by the human papillomavirus (HPV) and hepatitis B (HBV):
 1. Annual monitoring and reporting
 2. Free HBV vaccination as part of national healthcare coverage
 3. Increased HBV vaccination coverage for newborns, children, and high risk groups
 • Efforts to fulfil Europe’s Beating Cancer Plan on screening and early detection by:
 1. raising national awareness of the EU Council Recommendations on screening;
 2. reporting progress on implementing the recommendations;
 3. publicising successes in screening policy and outcomes; and
 4. using and sustaining implementation-focused projects at regional, national, and international levels
 • The European Union and every Member State must address the Cancer Workforce Crisis, which is a threat to health system resilience
 • The cause of health worker shortages must be tackled, including working conditions, and the wellbeing of healthcare professionals must be safeguarded
 • All countries should have a fully operational national cancer plan and national cancer registry to ensure everyone receives quality cancer care and to improve data collection on social inequalities, including information on patient ethnicity
 • Legal protections must be provided to cancer survivors so that they are not required to declare their cancer to financial service providers

Meeting with policymakers 

ECO's visit to Greece provided an opportunity to meet with many key stakeholders in cancer care delivery, including Deputy Minister for Health, Marios Themistocleous, and General Secretary for Health Services, Lilian Venetia Vildiridi.

ECO and ELLOK with Dep. Health Minister Themistokleous Sec. Gen. Vildiridi X

Coinciding with World Cancer Day on Sunday 4 February, the country visit and ELLOK's Congress saw several important announcements by the Greek Government:

 • A new Cancer Plan for Greece will now be developed
 • A new cancer registry for Greece has been approved by Minister of Health, Adonis Georgiadis
 • The Government of Greece will work towards the establishment of a ‘right to be forgotten’ to protect survivors of cancer from discrimination by financial service providers

The first of several planned visits to European countries, the ECO delegation completed a packed schedule of meetings and was encouraged by the increasing alignment of cancer policy initiatives in Greece with the pan-European aspirations represented by Europe’s Beating Cancer Plan. This has included the recent establishment of a successful HPV vaccination programme targeting both boys and girls, and better access to breast cancer screening across the country.

greece 1 4 feb 2024 3 

The European Cancer Pulse Country Report for Greece also helped identify future policy initiatives – as promoted by the EU Council Recommendations on Cancer Screening of December 2022 – and highlighted Greece’s experience with the crisis in its healthcare workforce, a major problem throughout Europe.

The right to be forgotten was another key talking point, as Dr. Françoise Meunier – smartCARE Advisory Board Member and close friend of ECO – addressed the issue during a panel at ELLOK’s Congress. ECO’s recent statement on the Right to be Forgotten was one of several documents that were translated and provided to Congress participants.

During the congress, ECO Past President Andreas Charalambous, Head of Policy Richard Price, and Senior Coordinator Norbert Couespel took the stage on 3 February to spotlight ECO’s work and the manifesto.

 greece 1 4 feb 2024 2

Alongside highlighting specific policy recommendations for the EU on cancer prevention, early detection and combatting the workforce crisis, Richard Price asked participants to further promote the recommendations of the manifesto by encouraging any candidates in the upcoming EU elections to support Europe's Beating Cancer Plan by:

 1. seeing the important goals of the Plan to completion;
 2. refreshing the Plan to reflect new developments in science and practice; and
 3. expanding the goal-orientated approach to cancer control

He encouraged each participant at the ELLOK conference to take three steps forward by: publicly endorsing the manifesto campaign; sharing the manifesto with their networks; and to get in touch with candidates during the European Parliament election campaign.

Endorse the manifesto

Time to Accelerate is supported by over 150 prominent policymakers and organisations. Join these leading voices using the short form below.

Please also let us know if you have any suggestions or would like to support the manifesto in other ways – be it through a collaboration or sharing the key asks with your network.

View More