Together Against Cancer: Bulgaria

eco time to accelerate

(English below)

Време за ускорение: Заедно срещу рака в България“ е манифест с препоръки за бъдещето на политиката за борба с рака в Европейския съюз. Той е резултат от приноса на организации и лица, които са активни в изпълнението на общоевропейската политика в областта на борбата с рака.

Препоръките в Манифеста отразяват гледните точки, събрани по време на безпрецедентен петгодишен период на изпълнение на политиката на ЕС за борба с рака, в който се наблюдават забележителни инвестиции, както чрез Европейския план за борба с рака, така и по линия на Изследователската мисия на ЕС за рака.

Complete BG

Refresh BG

Expand BG

Manifesto Bulgaria 1

На 19 март 2024 г. стартирахме началото на „Време за ускорение: Заедно срещу рака в България“ с провеждане на кръгла маса в сградата на Народното събрание в София. Събитието беше организирано съвместно съвместно с члена на Управителния съвет на Изследователската мисията на ЕС за борба с рака доц. Желязко Арабаджиев и в партньорство с няколко национални институции, под патронажа на народния представител Росица Василева Пандова-Йовкова.

Основните цели на тази инициатива са:

 • разширяване на осведомеността на българското общество относно Европейския план за борба с рака и Изследователската мисия на ЕС за рака;
 • повишаване на знанията за начините и средствата за участие на българските организации в инициативите на Европейския план за борба с рака и на Изследователската мисия на ЕС за борба с рака; и
 • обмяна на мнения и набелязване на следващите стъпки в сътрудничеството на ЕС в областта на политиката за борба с рака в навечерието на новите избори за Европейски парламент тази година.

Онкологичните заболявания са втората по честота причина за смърт в България. Макар да се отчита усъвършенстване на здравните политики и да се изпълнява Национален план за борба с рака, още много предстои да бъде направено, за да се осигури справедлив достъп до качествени онкологични грижи.

За повече информация, потърсете European Cancer Pulse. Други данни, които са установени от Доклада за България включват:

Report Excerpts Bulgaria BG v2

Bulgarian Country Report BGПо време на събитието българският заместник-министър на здравеопазването Михаил Околински обяви, че момчетата ще бъдат включени в националните програми за ваксинация срещу HPV. Това е резултат, който допълнително привежда страната в съответствие с препоръките, включени в Европейския план за борба с рака и насоките, споделяни от Световната здравна организация.

Освен това, нашият главен изпълнителен директор Майк Мориси беше на живо в същия ден по националната телевизия Bulgaria On Air, представяйки Манифеста, неговите цели и препоръки преди старта му по-късно в Парламента.

За повече информация относно медийното отразяване на събитието, моля, вижте по-долу.

Mike speaking at BulgariaOnAir

Имате нужда от повече информация?

Свържете се по електронната поща (хиперлинк) с Miruna Gutu, сътрудник „Проекти в мрежата и общността на ECO, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Основни препоръки

В този контекст три конкретни области представляват приоритет: скрининг за рак, кадрова обезпеченост в областта на онкологията и елиминиране на онкологичните заболявания, свързани с HPV. Ето някои от основните препоръки:

 • Минимална възраст за продажба на тютюневи изделия 21 години („Тютюн 21“) за постигане на целта за поколение без тютюн в Европа
 • Инициативи за елиминиране на ваксинопредотвратимите ракови заболявания, причинени от HPV и от вируса на хепатит B:
 1. Годишно наблюдение и докладване
 2. Безплатна имунизация за хепатит В, покрита от здравноосигурителната система
 3. Увеличаване на ваксиналното покритие за хепатит В, с включване на новородените, децата и високорисковите групи
 • Мерки за изпълнение на Европейския план за борба с рака по отношение на скрининга и ранното откриване на онкологични заболявания
 1. Повишаване на информираността на обществото относно препоръките на Съвета на ЕС относно скрининга
 2. Докладване на напредъка по изпълнението на препоръките
 3. Популяризиране на успехите в политиката за скрининг и изхода за пациентите
 4. Работа по проекти, насочени към изпълнението, на регионално, национално и международно равнище
 • Европейският съюз и всяка държава членка трябва да се справят с кризата с кадровата обезпеченост в областта на онкологията, която застрашава устойчивостта на здравната система
 • Необходимо е да се проучи причината за недостиг на работна сила в системата на онкологията, включително връзката с условията на труд, и да се гарантира благосъстоянието на здравните работници.
 • Всички държави следва да разполагат с работещ план за борба с рака и национален раков регистър, за да може всеки гражданин да получи качествени онкологични грижи и да се подобри събирането на данни за социалните неравенства, включително информация за етническия произход.
 • Необходимо е да бъде осигурена правна защита за преживелите пациенти, за да не се изисква да декларират онкологичното заболяване пред финансовите институции.

Подкрепете манифеста!

political support slider 1

Събитието се проведе като част от поредица събития в София, свързани с общоевропейската политическа кампания на ECO „Време за ускорение: Заедно срещу рака “ . Например, по време на дискусията в Гърция (хиперлинк), водещи политици направиха ключови обръщения, включително заместник-председателя на Европейската комисия Маргаритис Схинас и гръцкия министър на здравеопазването Адонис Георгиадис. До юни месец подобни кръгли маси са планирани и в други европейски столици, като Рим, Париж, Дъблин, Мадрид, Братислава, Загреб и Букурещ.

HPV coalition eng RGB V

Подкрепа за Манифеста са заявили повече от 110 организации и изявени представители на институциите, работещи по създаването на политики. В България е създадено партньорство и с Коалция HPV.

 

Станете поддръжник, като се запишете във формуляра по-долу. 


'Time to Accelerate: Together Against Cancer' is a manifesto of recommendations for the future of cancer policy across the European Union. It represents the input of organisations and individuals active in pan-European cancer policy.

The manifesto’s recommendations reflect perspectives gathered during an unprecedented five-year period in EU cancer policy, which has seen landmark investment through both Europe’s Beating Cancer Plan and the EU Research Mission on Cancer.

Complete

Refresh

Expand

 

Manifesto Bulgaria 1

On 19 March 2024, we have launched 'Time to Accelerate: Together Against Cancer in Bulgaria' with a focus event at the national Parliament palace in the capital Sofia. This event was co-organised with EU Cancer Mission Board member Prof. Jeliazko Arabadjiev, and in partnership with several national stakeholders, including our event sponsor MP Rositsa Vassileva Pandova-Yovkova.

The main objectives of this initiative are to:

 • broaden public awareness in Bulgaria of Europe’s Beating Cancer Plan and the EU Research Mission on Cancer;
 • heighten knowledge of the ways and means for Bulgarian organisations to participate in initiatives of Europe’s Beating Cancer Plan and the EU Research Mission on Cancer; and
 • hear views and consider next steps in EU cancer policy cooperation in the run-up to new European Parliament elections this year.

Cancer is the second most common cause of death in Bulgaria. And while health policies in Bulgaria have improved, and a national cancer plan has been implemented, more must be done to ensure fair access to quality cancer care.

For more data, take a look at our European Cancer Pulse. Other data identified via our country report include:

Report Excerpts Bulgaria EN v2

Pulse Bulgaria country report slider v2

During the event, the Bulgarian Deputy Health Minister Michail Okolinsky announced that boys will be included in national HPV vaccination programmes. This is a result that brings Bulgaria further towards the recommendations included in Europe's Beating Cancer Plan and the guidelines shared by the World Health Organization.

Mike speaking at BulgariaOnAir

Furthermore, our CEO Mike Morrissey was live on that same day on national broadcast TV Bulgaria On Air, presenting the Manifesto, its objectives and recommendations ahead of its launch later at the Parliament.

For more information on the press coverage of the event, please see below.


Do you want to get involved and learn more?

You can contact us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Key recommendations

In this context, cancer screening, the oncology workforce crisis, and HPV cancer elimination are three specific focus areas. Here are some of the key recommendations:

 • A minimum age for tobacco sales of 21 years old (‘Tobacco 21’) to achieve a European tobacco-free generation
 • Initiatives to eliminate vaccine-preventable cancers caused by the human papillomavirus (HPV) and hepatitis B (HBV):
 1. Annual monitoring and reporting
 2. Free HBV vaccination as part of national healthcare coverage
 3. Increased HBV vaccination to include newborns, children, and high-risk groups
 • Efforts to fulfil Europe’s Beating Cancer Plan on screening and early detection by:
 1. Raising national awareness of the EU Council Recommendations on screening
 2. Reporting progress on implementing the recommendations
 3. Publicising successes in screening policy and outcomes
 4. Using and sustaining implementation-focused projects at regional, national, and international levels
 • The European Union and every member state must address the Cancer Workforce Crisis, which is a threat to health system resilience
 • The cause of health worker shortages must be tackled, including working conditions, and the wellbeing of healthcare professionals must be safeguarded
 • All countries should have a fully operational national cancer plan and national cancer registry to ensure everyone receives quality cancer care and to improve data collection on social inequalities, including information on patient ethnicity
 • Legal protections must be provided to cancer survivors so that they are not required to declare their cancer to financial service providers

Endorse the manifesto!

general endorsements slider 1

The event took place as part of a series of national capital events linked to the ECO 'Time to Accelerate: Together Against Cancer' pan-European political campaign. For example, in our event in Greece, leading policy-makers gave keynote addresses including EU Commission Vice President Margaritis Schinas and the Greek Health Minister Adonis Georgiadis. Similar events are planned in other EU capitals before June, including Rome, Paris, Dublin, Madrid, Bratislava, Zagreb and Bucharest.HPV coalition eng RGB V

Time to Accelerate is supported by over 110 prominent policy-makers and organisations. In Bulgaria, we partnered with the national HPV Coalition, among others.

 

 

Join these leading voices using the short form below.

 

 

Please also let us know if you have any suggestions or would like to support the manifesto in other ways – be it through a collaboration or sharing the key asks with your network.

View More