България - Bulgaria

hpv protect

In Bulgaria, the HPV Action Now project aims at bringing together, uniting and supporting organisations and institutions that work towards HPV vaccination and cervical cancer screening.

This campaign will be coordinated with the Bulgarian HPV Coalition, a national expert non-governmental coalition actively supported by the World Health Organization. It's objectives are:

 • raising public awareness around the risk of contracting the virus;
 • encouraging regular screening;
 • achieving a high level of vaccination, in accordance with WHO recommendations.

bulgaria collage v2

On 19 March 2024, we have launched 'Time to Accelerate: Together Against Cancer in Bulgaria' with a focus event at the national Parliament palace in the capital Sofia. This event was co-organised with EU Cancer Mission Board member Prof. Jeliazko Arabadjiev, and in partnership with several national stakeholders, including our event sponsor MP Rositsa Vassileva Pandova-Yovkova.

During the event, the Bulgarian Deputy Health Minister Michail Okolinsky announced that boys will be included in national HPV vaccination programmes. This is a result that brings Bulgaria further towards the recommendations included in Europe's Beating Cancer Plan and the guidelines shared by the World Health Organization.

More information can be found here.


ECO and the HPV Coalition had a fruitful meeting in Sofia at the Bulgarian Parliament on 19 September 2023, where we encouraged local MPs to continue efforts towards HPV prevention through vaccination.

Bulgaria Collage v1

Furthermore, our CEO Mike Morrissey was a keynote speaker at the second Bulgarian national conference on vaccine-preventable diseases, which was held on 10-11-12 November 2023. It was the largest event in the country dedicated to this topic, organised by the Bulgarian HPV Coalition and Astra Forum Foundation, bringing together leading specialists in vaccination and prevention to discuss the latest progress and challenges.

Second National Conference for Vaccine Preventable Cancers Bulgaria

Do you want to get involved? You can join the network by contacting This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


В България проектът HPV Action Now има за цел да обедини, обедини и подкрепи организации и институции, които работят за ваксинация срещу HPV и скрининг за рак на маточната шийка. Тази кампания ще бъде координирана с Българската HPV коалиция, национална експертна неправителствена коалиция, активно подкрепяна от Световната здравна организация. Неговите цели са:

 • повишаване на обществената осведоменост относно риска от заразяване с вируса;
 • насърчаване на редовния скрининг;
 • постигане на високо ниво на ваксинация, в съответствие с препоръките на СЗО.

На 19 март 2024 г. стартирахме "Време за ускоряване: Заедно срещу рака в България" с фокус събитие в Двореца на националния парламент в столицата София. Това събитие беше организирано съвместно с члена на Управителния съвет на Мисията на ЕС за борба с рака проф. Желязко Арабаджиев и в партньорство с няколко национални заинтересовани страни, включително нашия спонсор на събитието Росица Василева Пандова-Йовкова.

По време на събитието българският заместник-министър на здравеопазването Михаил Околински обяви, че момчетата ще бъдат включени в националните програми за ваксинация срещу HPV. Това е резултат, който довежда България по-нататък към препоръките, включени в Европейския план за борба с рака и насоките, споделяни от Световната здравна организация.

Повече информация можете да намерите тук.

BG 1 Landscape

ЕКО и Коалицията за HPV проведоха ползотворна среща в София в българския парламент на 19 септември 2023 г., на която насърчихме местните депутати да продължат усилията си за превенция на HPV чрез ваксинация.

Освен това, нашият главен изпълнителен директор Майк Мориси беше основен говорител на втората българска национална конференция за ваксинопредотвратимите заболявания, която се проведе на 10-11-12 ноември 2023 г. Това беше най-мащабното събитие в страната, посветено на тази тема, организирано от Българската HPV коалиция и фондация "Астра Форум", което събра водещи специалисти по ваксинация и превенция, за да обсъдят последните постижения и предизвикателства.

Искате ли да се включите? Можете да се присъедините към мрежата, като се свържете с This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

momchil baev v2


Contact

Momchil Baev
HPV Bulgaria Consultant
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

View More

 • Hrvatska - Croatia

  Read More
 • România – Romania

  Read More